Konkurs fotograficzny JESIEŃ INSPIRUJE

Gmina Żmudź - Jesień Inspiruje

Gminne Centrum Kultury w Żmudzi na Lubelszczyźnie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Jesień Inspiruje”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży Gminy Żmudź. Tematem prac konkursowych jest: Jesienne inspiracje fotograficzne, wyraziste kolorowe liście, mgła, krople deszczu, jesienne rośliny – pejzaże Gminy Żmudź

Zdjęcia zgodnie z regulaminem konkursu „Jesień Inspiruje” należy nadesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: bibliotekazmudz@vp.pl, do dnia 31.10.2021

Gmina Żmudź - Jesień Inspiruje

REGULAMIN konkursu fotograficznego „JESIEŃ INSPIRUJE”

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „JESIEŃ INSPIRUJE” jest Gminne Centrum Kultury w Żmudzi.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających jesienne inspiracje fotograficzne,wyraziste kolorowe liście,mgła, krople deszczu, jesienne rośliny, pejzaże i walory przyrodnicze gminy Żmudź oraz:
  • zachęcanie do poznawania piękna przyrody najbliższej okolicy w jesiennych barwach,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży gminy Żmudź w dziedzinie fotografii,
  • rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych fotografią.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografię.
 6. Przesłanie zdjęcia jest automatyczną zgodą na opublikowanie tego zdjęcia na stronie Facebooka GCK i na stronie Urzędu Gminy Żmudź.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić 1 zdjęcie.
 8. Fotografie należy przesłać tylko w formie elektronicznej zgodne z tematyką konkursu na e-maila: bibliotekazmudz@vp.pl do dnia 31.10. 2021 r. z tytułem zdjęcie konkursowe „JESIEŃ INSPIRUJE”.
 9. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)
  • numer telefonu
  • plik JPG podpisany ma być imieniem i nazwiskiem
 10. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach, polegających na zmianach : rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
 11. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 12. Oceny prac dokonają użytkownicy Facebooka składając lajki pod wybranymi zdjęciami. Decyzja użytkowników Facebooka jest ostateczna.
 13. W dniach 02.11 – 14.11.2021 r można będzie lajkować zdjęcia umieszczone na stronie Facebooka Gminnego Centrum Kultury.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu zostaną podane na stronie organizatora.
 15. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia.
 16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno –marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)
 17. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 18. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 19. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.
 20. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.zmudz.gmina.pl na profilu Facebook Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi www.facebook.com/gck.zmudz.5

Dodatkowe informacje na temat konkursu – „Jesień Inspiruje” można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi, ul. Kasztanowa 21, 22-114 Żmudź, tel: 82 568 01 80